Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy (”integritetspolicy”) beskriver hur Verismo Systems AB, org. nr. 556574–4207 (”Verismo”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter inom ramen för den behandling som sker på vår webbplats. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Verismo är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi utför inom ramen för denna webbplats. Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan)

Verismo kommer att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. När de enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker. Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta. De nya villkoren kommer att publiceras på vår webbplats.

 

Insamling av information

För att få mer information om eller beställa våra tjänster kan du sända in ett kontaktformulär via vår hemsida. Vi samlar in information från dig när du skickar in ett kontaktformulär i syfte att ta emot och administrera din kontaktförfrågan. Detta omfattar även vår behandling av dina personuppgifter i syfte att kontakta dig via e-post eller telefon. De personuppgifter om dig som vi behandlar för detta ändamål inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och företagsnamn. Denna behandling grundar sig på ditt samtycke att sända kontaktformulär till oss. Vi sparar all information som sänds in via kontaktformulär upp till 12 månader i syfte att administrera och följa upp din kontaktförfrågan eller tillhandahålla ditt företag våra tjänster och produkter.

 

Cookies

De cookies som vi använder på vår hemsida gäller Google Analytics samt vilket språk som valts. Google Analytics lagrar ingen data som kan identifiera en person. Vi använder dessutom IP anonymisering i Google Analytics för att säkerställa att din IP adress inte kan kopplas till dig personligen. Data som i samlas in via cookies är anonymiserade och kan användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik och analys.

 

Rättsliga förpliktelser

Vi kan även, om det är nödvändigt för att uppfylla lag, domstol eller myndighetsbeslut behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla sådan rättslig förpliktelse, t.ex. Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

 

Datasäkerhet och överföring

Verismo samt administratörer på vår webbyrå är de enda som får åtkomst till den information som samlas in om dig via den här webbplatsen. Dina personuppgifter kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller på något sätt delas vidare till någon annan part.

Verismo har även vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

  • Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter, samt begära tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

  • Begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig.

  • Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till fortsatt behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

  • Radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

  • Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att din användning av vår webbplats begränsas.

  • Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett välkänt, strukturerat digitalt inläsbart format (dataportabilitet) för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.

  • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

 

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

Verismo Systems AB

Regeringsgatan 79

111 39 Stockholm

info@verismohr.com

08-615 54 30